Zeszyty naukowe
Autor: Barbara Gierusz, Teresa Martyniuk 61
Strony: 61–69
DOI: 10.18276/frfu.2015.77-06
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – celem artykułu jest przedstawienie i ocena kryteriów zwolnienia z obowiązku ujęcia i prezentacji w sprawozdaniu finansowym odroczonego podatku dochodowego. Przyjęcie takiego rozwiązania oznacza bowiem, że na potrzeby prawa bilansowego podatkowe skutki zdarzeń ujmowane są zgodnie z prawem podatkowym. Metodologia badania – w artykule wykorzystano analizę rozwiązań proponowanych w literaturze przedmiotu oraz obowiązujących regulacjach prawnych. Wynik – prawne ograniczenie obowiązku ujmowania odroczonego podatku dochodowego do podmiotów, których sprawozdania finansowe podlegają obowiązkowi badania i ogłaszania, nie sprzyja jakości, a więc i użyteczności informacji prezentowanych przez mniejsze jednostki. Uzasadnia to poszukiwanie merytorycznego (w miejsce aktualnie obowiązującego formalnego) kryterium ograniczającego prawo do odstąpienia od ujmowania tej części podatku. W artykule dokonano oceny postulowanego w literaturze kryterium istotności zmian wyniku finansowego netto. Oryginalność/Wartość – wykazano, iż odstąpienie od ujmowania odroczonego podatku nie służy jakości informacji sprawozdawczej. Przy braku zmian wyniku finansowego, podatek odroczony może mieć istotny wpływ na wysokość kapitałów własnych, a także aktywów i zobowiązań jednostki.
Słowa kluczowe: podatek odroczony, ujęcie i pomiar podatku odroczonego

THE LEGITIMACY OF THE OBLIGATION TO REDUCE THE SUBJECTIVE RECOGNITION OF DEFERRED TAX

Abstract:
The legal limitation of the obligation to recognise deferred tax to entities whose financial statements are subject to audit and publication is not conducive to quality, and thus to the usefulness of the information presented by the smaller companies. This justifies the search for substantive (in place of the currently existing formal) criterion limiting the right to withdraw from the recognition of this part of the tax. The article assesses criterion for significance of changes in net financial result postulated in the literature. It has been shown that the withdrawal of the recognition of deferred tax is not contributing to the quality of information reporting. In the event of lack of changes in the financial result, deferred taxes can have a significant impact on the amount of equity, as well as assets and liabilities. 
Keywords: deferred tax, recognition and measurement of deferred tax