Zeszyty naukowe
Autor: Waldemar Gos 71
Strony: 71-78
DOI: 10.18276/frfu.2015.77-07
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – celem artykułu jest analiza definicji kategorii wynikowych oraz kapitału w świetle regulacji prawa bilansowego, podręczników akademickich oraz przedstawienie sposobu ich rozumienia przez słuchaczy studiów podyplomowych. Metodologia badania – w opracowaniu wykorzystano metodę analizy źródeł, badań ankietowych oraz metodę dedukcji i indukcji. Wynik – w opracowaniu wskazuje się na relacje między wynikiem finansowym a kapitałem własnym oraz podejmuje próbę ich definicji. Oryginalność/Wartość – w artykule dokonuje się przeglądu wybranych definicji, wskazując na ich różnorodne rozumienie, co może stanowić bazę do uporządkowania pojęć ekonomicznych.
Słowa kluczowe: wynik finansowy, kapitał, kategorie ekonomiczne

DEFINING AND INTERPRETING PROFIT AND EQUITY

Abstract:
Purpose – the purpose of the paper is the analysis of definition of financial result categories and equity in the light of balance sheet law and university textbooks and the presentation of the way in which they are understood by postgraduate course students. Design/Methodology/Approach – the following methods were used: source analysis, questionnaire research, surveys and deductive reasoning. Findings – the study point to the relation between financial result and equity as well as attempts to assess their definitions. Originality/Value – the article reviews selected definitions, pointing to their diverse understanding, which might be the basis for organizing economic terms.
Keywords:
financial result, equity, economic categories