Zeszyty naukowe
Autor: Joanna Góralska 79
Strony: 79–86
DOI: 10.18276/frfu.2015.77-08
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – celem artykułu jest charakterystyka kosztów transakcyjnych związanych z outsourcingiem rachunkowości. Umiejętność zweryfikowania ich i oszacowania decyduje o powodzeniu przedsięwzięcia jakim jest outsourcing rachunkowości. Metodologia badania – w opracowaniu zastosowano klasyczne metody badawcze, takie jak analiza literatury przedmiotu oraz metody dedukcji i indukcji. Wynik – prawidłowo zaplanowany i wdrożony outsourcing rachunkowości minimalizuje koszty transakcyjne. Oryginalność/Wartość – w artykule podjęto próbę identyfikacji kosztów transakcyjnych związanych z outsourcingiem rachunkowości.
Słowa kluczowe: outsourcing rachunkowości, koszty transakcyjne

ACCOUNTING OUTSOURCING IN THE LIGHT OF TRANSACTION COSTS

Abstract:
Purpose – the aim of the article is to characterize the transaction costs associated with the outsourcing of accounting. The ability to verify them and estimate determines the success of the project which is the outsourcing of accounting. Design/Methodology/Approach – used classic research methods, such as the analysis of literature and methods of deduction and induction. Findings – properly planned and implemented accounting outsourcing minimizes transaction costs. Originality/Value – the article attempts to identify the transaction costs associated with outsourcing accounting.
Keywords: accounting outsourcing, transaction costs