Zeszyty naukowe
Autor: Olga Grzybek 87
Strony: 87-94
DOI: 10.18276/frfu.2015.77-09
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – ocena użyteczności informacji o zasobach niematerialnych prezentowanych w sprawozdaniach finansowych. Metodologia badania – w artykule wykorzystano metodę analizy literatury przedmiotu oraz analizę regulacji prawnych. Wynik – obecne regulacje prawne nie zapewniają wysokiej jakości informacji o zasobach niematerialnych w sprawozdaniu finansowym. Wiele takich zasobów jest zupełnie pomijana w sprawozdaniu finansowym. Informacje na ich temat są potrzebne głównie inwestorom instytucjonalnym, ponieważ – jak dowodzą badania – inwestorzy indywidualni częstokroć nie korzystają ze sprawozdań finansowych przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Zdaniem inwestorów instytucjonalnych pożądane byłoby wprowadzenie do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego zestandaryzowanych not objaśniających zawierających dodatkowe informacje na temat zasobów niematerialnych wewnętrznie wytworzonych, nie ujętych w bilansie.
Słowa kluczowe: wartości niematerialne, potrzeby informacyjne, użyteczność informacji

THE USEFULNESS OF FINANCIAL INFORMATION ABOUT INTANGIBLES

Abstract:
Purpose – the aim of this article is to analyse the usefulness of information about intangible resources presented in financial statements. Design/Methodology/Approach – review of the literature and analysis of accounting regulations. Findings – existing regulations don't provide high quality information about intangibles in financial statements. Much of intangible resources are excluded from financial statements. Information about this resources are useful essentially for professional investors, because – as studies suggest – individual investors often don't consider financial statements as crucial information sources for their investment decisions. According to financial analysts it will be desirable to include in financial statement standardized notes with additionally information about not recognized .internally generated intangible assets.
Keywords: intangible assets, information needs, information usefulness