Zeszyty naukowe
Autor: Jolanta Iwin-Garzyńska 95
Strony: 95–103
DOI: 10.18276/frfu.2015.77-10
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – ukazanie kosztu ubezpieczenia w umowach leasingu w normach prawnych ustawy o podatku od towarów i usług na tle zasady neutralności podatku, co bezpośrednio oddziałuje na koszt pozyskania aktywów w drodze leasingu. Metodologia badania – badanie literatury, norm prawa podatkowego oraz orzecznictwa sądowego. Wynik – w wyniku przeprowadzonych badań przedstawiono istotę podatkowego ujęcia kosztów ubezpieczenia w umowach leasingu w świetle teorii podatku. Oryginalność/Wartość – oryginalne przedstawienie podatkowego aspektu leasingu w kontekście jakości prawa podatkowego i zasady neutralności podatku.
Słowa kluczowe: podatek od towarów i usług, finanse przedsiębiorstwa, zasady podatkowe

COSTS OF INSURANCE LEASENG AND THE NEUTRALITY OF VALUE ADDED TAX

Abstract:
Purpose – presenting the cost of insurance of leasing legal norms of the VAT against the essence of the principle tax neutrality, which directly affects the cost of assets by leasing. Design/Methodology/Approach – study of literature, standards of tax law and judicial decisions. Findings – the research presents the essence of the tax capturing the cost of insurance in the leasing agreements in the science of finance and the tax theory. Originality/Value – the original presentation of the tax aspects of leasing in terms of quality of tax law and the principle of tax neutrality.
Keywords: value added tax, corporate finance, tax principles