Zeszyty naukowe
Autor: Anna Kasperowicz 105
Strony: 105–114
DOI: 10.18276/frfu.2015.77-11
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – celem opracowania jest zaprezentowanie usług informatycznych jako usług długoterminowych wraz z obowiązującymi metodami ich wyceny na dzień bilansowy, oraz przedstawienie planowanych zmian w zakresie identyfikacji i wyceny analizowanych usług zawartych w Międzynarodowym Standardzie Sprawozdawczości Finansowej 15 „Przychody z umów z klientami” (MSSF15). Metodologia badania – w artykule zastosowano metodę analizy porównawczej wraz z metodą syntezy. Wynik – z przeprowadzonych badań literaturowych oraz empirycznych wynika, że wejście w życie nowych rozwiązań w ramach MSSF 15 spowoduje rozszerzenie wachlarza dotychczas obowiązujących metod wyceny usług długoterminowych oraz jeszcze bardziej zwiększy rolę profesjonalnego osądu w zakresie wyboru metody wyceny usług będących w trakcie realizacji na dzień bilansowy. Oryginalność/Wartość – podjęty w opracowaniu temat stanowi aktualnie dyskutowane zagadnienie będące w trakcie przebudowy merytorycznej. Prognozuje się, że proponowane zmiany wywołają zmiany w podejściu do wyceny usług długoterminowych głównie w branżach: informatycznej, budowlano-montażowej oraz telekomunikacyjnej.
Słowa kluczowe: przychody, usługi informatyczne, usługi długoterminowe

REVENUE RECOGNITION IN INFORMATION SERVICES ACCORDING TO THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD 15 “REVENUE FROM CONTRACTS WITH CUSTOMERS”

Abstract:
Purpose – the aim of this paper is to present services as a long-term services along with current methods of their valuation on the balance sheet date, and the presentation of planned changes to the identification and valuation services analyzed contained in the International Financial Reporting Standard 15 (MSSF15) “Revenue from Contracts with Customers”. Design/Methodology/Approach – the paper used techniques in comparative analysis with the method of synthesis. Findings – the study and empirical literature suggests that the entry into force of the new solutions under IFRS 15 would broaden the range of previously existing methods of valuation of long-term services and further strengthen the role of professional judgment in the selection of valuation methods services that are in progress at the balance sheet date. Originality/Value – undertaken to develop topic is currently being debated issue in the process of remodeling the merits. It is predicted that the proposed changes will trigger changes in the approach to the valuation of long-term services primarily in the following industries: information technology, construction and assembly, and telecommunications.
Keywords:
revenue, IT services, long-term services