Zeszyty naukowe
Autor: Joanna Koczar 115
Strony: 115–122
DOI: 10.18276/frfu.2015.77-12
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – celem artykułu jest analiza procesu normowania odpowiedzialności za rachunkowość zarządzających podmiotami gospodarczymi w Rosji. Metodologia badania – przedmiotem badań była rosyjskojęzyczna literatura oraz regulacje prawne. Jako metody badawcze zostały zastosowane wnioskowanie przez analogię oraz analiza porównawcza. Wynik – w zakresie odpowiedzialności ponoszonej przez kierownictwo podmiotu gospodarczego zaszły znaczące zmiany. Jednak analiza odpowiedzialności za rachunkowość pozwala stwierdzić, że narzucone prawem bilansowym normy są nadal niejasne. Niejasne są również, określone prawem bilansowym, relacje między kierownikiem podmiotu a księgowymi. Oryginalność/Wartość – przeprowadzenie krytycznej analizy zmian rosyjskiego ustawodawstwa i identyfikacja aktualnego zakresu odpowiedzialności zarządzających podmiotami gospodarczymi za rachunkowość.
Słowa kluczowe: odpowiedzialność, kierownik podmiotu gospodarczego, zarządzanie, rachunkowość, prawo bilansowe

THE PROCESS OF FORMALISING THE RESPONSIBILITY FOR ACCOUNTING ASSUMED BY MANAGEMENT OF BUSINESS ENTITIES IN THE RUSSIAN ACCOUNTING LAW

Abstract:
Purpose – the purpose of the paper is to analyse the process of standardising the responsibility for accounting assumed by management of business entities in Russia. Design/Methodology/Approach – the subject of the research included the Russian language literature and legal regulations. Reasoning by analogy and comparative analysis were employed as research methods. Findings – significant changes have occurred in the sphere of responsibility assumed by the management of a business entity. However, on the basis of the analysis of the responsibility for accounting it can be stated that the standards imposed by the accounting law are still unclear. Also the relations between the entity manager and accountants, defined in the accounting law, remain vague. Originality/Value – the completion of a critical analysis of changes in the Russian legislation and the identification of the current scope of responsibility for accounting assumed by management of business entities.
Keywords: responsibility, manager of a business entity, management, accounting, accounting law