Zeszyty naukowe
Autor: Anna Kuzior 123
Strony: 123–130
DOI: 10.18276/frfu.2015.77-13
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – celem opracowania jest przedstawienie działań i propozycji IASB i FASB w zakresie nowych zasad rachunkowości leasingu oraz wskazanie przyczyn, które uniemożliwiły wypracowanie wspólnego stanowiska. Ponadto celem jest zaprezentowanie skutków sprawozdawczych, jakie wywoła u korzystającego przyjęcie rozwiązań obecnie proponowanych przez IASB. Metodologia badania – w opracowaniu wykorzystano analizę rozwiązań wskazanych w dokumencie dyskusyjnym oraz projektach nowego standardu rachunkowości leasingu, opracowanych przez IASB i FASB. Dokonano również przeglądu komentarzy i opinii osób sporządzających i wykorzystujących sprawozdania finansowe zgłoszonych do wskazanych projektów. Wynik – w opracowaniu wskazano, jakie skutki w sprawozdaniu finansowym korzystającego i w wynikach analizy prowadzonej na jego podstawie spowoduje przyjęcie proponowanego modelu rachunkowości leasingu. Oryginalność/Wartość – w opracowaniu przedstawiono konsekwencje ujęcia zobowiązań i prawa do użytkowania aktywów w sprawozdaniu finansowym korzystającego – przede wszystkim podkreślono wzrost przydatności informacji dla użytkowników raportu. Zwrócono też uwagę na konsekwencje w postaci pogorszenia się wskaźników zadłużenia i zwrotu z aktywów przy jednoczesnym korzystniejszym kształtowaniu się wskaźnika EBIDTA.
Słowa kluczowe: projekt standardu rachunkowości leasingu, korzystający, skutki sprawozdawcze proponowanego
modelu rachunkowości leasingu

TOWARDS THE NEW ACCOUNTING RULES FOR LEASES. THE LESSEE’S PERSPECTIVE

Abstract:
Purpose – a purpose of the article is presentation of activities and proposals of IASB and FASB concerning new lease accounting model as well as indication of reasons which made impossible to develop a single standard by two Boards. Additional purpose is to present financial reporting consequences of introducing new lease accounting model from the lessee point of view. Design/Methodology/Approach – a method of analyses of discuss document and exposure drafts prepared by Boards were applied. The revision of comments to projects presented by financial statement preparers and users were done. Findings – presentation of consequences of suggested lease accounting model from the point of view of lessee financial statement and results of its financial analyses. Originality/Value – in the article consequences of presentation in lessee’s financial statement right to used assets and liabilities arising from leases were discussed. Attention was paid to increase of relevance of financial information for users because of this disclosures. Problem of changes in debt ratios, return of assets and EBIDTA was mentioned. 
Keywords: project of accounting standard „Leases”, lessee, consequences of new accounting model for leases in lessee’s financial statement