Zeszyty naukowe
Autor: Monika Łada 131
Strony: 131–138
DOI: 10.18276/frfu.2015.77-14
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – synteza aktualnego stanu wiedzy na temat powiązań systemów rachunkowości organizacji oraz zaufania w relacjach z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Metodologia badania – artykuł został przygotowany na podstawie przeglądu literatury przedmiotu. Wynik – dokonano przeglądu dotychczasowych badań z zakresu rachunkowości dotyczących zaufania w praktyce zarządzania relacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Oryginalność/Wartość – zidentyfikowano główne nurty badawcze dotyczące powiązań rachunkowości i zaufania oraz wskazano na znaczenie zaufania dla badań nad tradycyjną i międzyorganizacyjną rachunkowością zarządczą.
Słowa kluczowe: zaufanie, rachunkowość, relacje społeczne

TRUST AS A SIGNIFICANT SOCIAL ASPECT OF ACCOUNTING

Abstract:
Purpose – to synthesize the current state of knowledge on the links between accounting systems in organizations and trust in relations with external and internal stakeholders. Design/Methodology/Approach – the paper is based on the literature review. Findings – main streams of research on the link between accounting and trust were identified. Furthermore the significance of trust issues for the research on traditional and interorganizationalmanagement accounting were pointed out.
Keywords: trust, accounting, social relations