Zeszyty naukowe
Autor: Dawid Obrzeżgiewicz 139
Strony: 139–150
DOI: 10.18276/frfu.2015.77-15
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – celem artykułu jest zwrócenie uwagi na problem wyceny roślinnej produkcji w toku oraz przedstawienie i porównane dwóch rodzajów wyceny – wyceny według wartości godziwej oraz według kosztu historycznego. Metodologia badania – realizacja celu została wsparta metodą krytycznej analizy literatury (polskiej i zagranicznej) z zakresu wyceny roślinnych aktywów biologicznych. W badaniach empirycznych zastosowano metodę analizy porównawczej oraz metodę symulacji. Wynik – wycena roślinnej produkcji w toku według wartości godziwej w adekwatny sposób odzwierciedla zdolność rośliny do generowania w przyszłości korzyści ekonomicznych. Jednak zarówno wycena według wartości godziwej, jak i według kosztu historycznego nie odzwierciedla ryzyka specyficznego dla prowadzenia działalności rolniczej. Oryginalność/Wartość – artykuł zwraca uwagę na kluczową kwestię rachunkowości rolniczej. Wartością dodaną niniejszej publikacji jest porównanie powszechnie stosowanych metod wyceny roślinnej produkcji w toku na podstawie symulacji wyceny 1 hektara plantacji rzepaku oraz ocena przydatności wybranych metod wyceny roślinnej produkcji w toku. 
Słowa kluczowe: rachunkowość rolnicza, roślinne aktywa biologiczne, koszt historyczny, wartość godziwa, wycena, produkcja w toku

VALUATION METHODS OF PLANT PRODUCTION IN PROGRESS ON THE EXAMPLE OF RAPE - COMPARATIVE ANALYSIS

Abstract:
Purpose – the aim of paper is to draw attention to the problem of valuation of plant production in progress and present (compared) the two types of valuation – the fair value and historical cost. Design/Methodology/Approach – the implementation of the method was supported by a critical analysis of the literature (Polish and foreign) in the field of biological asset valuation. The empirical research used method of compare and simulation. Findings – valuation of plant production in progress of the fair value adequately reflects the ability of plants to generate future economic benefits. However, both the measurement at fair value and historical cost doesn’t reflect the specific risks of agricultural activities. Originality/Value – article draws attention to the key issue of agricultural accounting. The added value of this publication is to compare the commonly used valuation methods of plant production in progress based on valuation 1 hectare plantation rape and to assess the usefulness of selected valuation methods of plant work in progress.
Keywords: agricultural accounting, plant biological assets, historical cost, fair value, valuation, production in progress