Zeszyty naukowe
Autor: Katarzyna Piotrowska 151
Strony: 151–157
DOI: 10.18276/frfu.2015.77-16
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – celem artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, jak zorganizować rachunkowość w zakresie prac badawczo-rozwojowych na potrzeby ich identyfikacji, wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym? Metodologia badania – w artykule wykorzystano analizę literatury przedmiotu, regulacji prawa bilansowego, obserwacje praktyki gospodarczej oraz wnioski wynikające z prowadzonych badań w zakresie identyfikacji, wyceny i prezentacji prac badawczo-rozwojowych w sprawozdaniu finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem polityki rachunkowości. Wynik – efektem prowadzonych badań jest określenie rodzaju czynności (procedur działania) podejmowanych w ramach organizacji rachunkowości przez podmioty gospodarcze realizujące prace badawczo-rozwojowe w aspekcie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Oryginalność/Wartość – brak kompleksowego opracowania dotyczącego organizacji rachunkowości w podmiotach gospodarczych realizujących prace badawczo-rozwojowe. Indywidualny charakter prac badawczo-rozwojowych wymaga przyjęcia indywidualnej polityki rachunkowości zapewniającej prawidłową identyfikację, wycenę i prezentację rezultatów prac badawczo-rozwojowych w sprawozdaniu finansowym, co z kolei determinuje konieczność określenia procedur działania w ramach organizacji rachunkowości uwzględniających specyfikę tych prac.
Słowa kluczowe: prace badawczo-rozwojowe, organizacja rachunkowości, polityka rachunkowości

WORKS OF RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE ASPECT OF ORGANIZATION OF ACCOUNTING

Abstract:
Purpose – aim of this article is an attempt to answer the question of how to organize the accounting for work of research and development for the purpose of their identification, measurement and presentation? Design/Methodology/Approach – in the article uses the literature analysis, accounting laws observations of business practice, and conclusions from the research on the identification, measurement and presentation works of research and development in the financial statements, with particular emphasis on accounting policy. Findings – the result of the study is to determine the type of activities ( procedures) undertaken in the aspect of accounting for business organizations carrying out works of research and development in terms adopted the accounting policy (identification, measurement and presentation of financial statements). Originality/Value – lack of a comprehensive elaboration on the organization of accounting in business entities carrying out works of research and development. Individual character of the works of research and development requires the adoption of individual accounting policy, which in turn determines the need to define procedures in the framework of the accounting organization specific to these works.
Keywords: works of research and development, organization of accounting, accounting policy