Zeszyty naukowe
Autor: Aleksandra Sulik-Górecka 189
Strony: 189–196
DOI: 10.18276/frfu.2015.77-20
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – celem artykułu jest przedstawienie regulacji MSSF 9 w zakresie stosowania rachunkowości zabezpieczeń dla zabezpieczania przepływów pieniężnych. Metodologia badania – zastosowane narzędzia badawcze obejmują w szczególności analizę aktów prawnych oraz dostępnej literatury przedmiotu. Wynik – nadrzędnym celem zmian międzynarodowych regulacji w zakresie rachunkowości zabezpieczeń owości powinno być zaspokojenie potrzeb informacyjnych użytkowników sprawozdania. W sprawozdaniu z całkowitych dochodów zawierającym efektywną część zysków i strat związanych z instrumentem zabezpieczającym w ramach zabezpieczania przepływów pieniężnych należy prezentować strategię zarządzania ryzykiem oraz sposób ustalenia ekonomicznej zależności pomiędzy pozycjami zabezpieczanymi a instrumentami zabezpieczającymi. Oryginalność/Wartość – w artykule zamieszczono krytykę proponowanych w MSSF 9 ograniczeń ujawnień w zakresie rachunkowości zabezpieczeń.
Słowa kluczowe: rachunkowość zabezpieczeń, całkowity dochód, rachunkowość osłonowa, MSSF 9

THE COMPREHENSIVE INCOME CONSEQUENCES OF CASH FLOW HEDGE ACCORDING TO IFRS

Abstract:
Purpose – the main objective of the paper is to describe the legal rules of cash flow hedge regarding new IFRS 9. Design/Methodology/Approach – the research methods consisted of analysis of the legal regulations and the literature of the subject. Findings – in the first section of the paper the author has presented the issue of comprehensive income. Afterwards, the main hedge accounting determinants have been described. In the last part of article the financial report consequences of cash flow hedging have been explained including recent law changes about assessment of effectiveness. Originality/Value – the recent changes of accounting regulations aims to provide a better link between an entity’s risk management strategy, the rationale for hedging and the impact of hedging on the financial statements. However, the author has critised that the obligations about hedge accounting disclosures have been decreased.
Keywords: hedge accounting, cash flow, MSSF 9, comprehensive income