Zeszyty naukowe
Autor: Elżbieta Izabela Szczepankiewicz 197
Strony: 197–210
DOI: 10.18276/frfu.2015.77-21
pdfpełen tekst

Streszczenie: Cel – celem artykułu jest prezentacja polityki rachunkowości funduszy emerytalnych, w tym zasad: prowadzenia ksiąg rachunkowych, konstruowania planu kont oraz sprawozdawczości funduszy. Metodologia badań – w opracowaniu wykorzystano następujące metody badawcze: studia obowiązujących regulacji, analizę krytyczną dokumentacji wewnętrznej w badanych funduszach oraz wnioskowanie. Wynik – w artykule opisano specyfikę systemu rachunkowości funduszy emerytalnych. Omówiono zasady konstruowania, strukturę i zakres zakładowego planu kont funduszy emerytalnych jako podstawowego narzędzia realizacji polityki rachunkowości funduszu. Oryginalność/Wartość – na podstawie przeprowadzonej analizy dostępnej literatury i przepisów prawnych oraz materiałów źródłowych zaproponowano wzorcowy wykaz kont dla funduszy emerytalnych.
Słowa kluczowe: fundusze emerytalne, rachunkowość funduszy emerytalnych, zakładowy plan kont, OFE, PFE, DFE, SFIO, IKE, IKZE

THE PROPOSAL OF STANDARD CHART OF ACCOUNTS FOR PENSION FUNDS

Abstract: Purpose – the purpose of this study is to the accounting principles of the pension fund. Design/Methodology/Approach – the used research methods: studying literature and regulations, critical analysis of internal documentation in the audited funds. Findings – this article discusses the principles of construction as well as the structure and the scope of a chart of accounts for pension funds, which is the primary tool for implementing the accounting principles of the fund. Originality/Value – based on an analysis of the available literature, the legal regulations as well as internal materials from pensions funds, the article proposed a standard chart of accounts for pension fund.
Keywords: pension funds, chart of accounts, accounting principles, OFE, DFE, PFE, PPE, IKE, IKZE