Zeszyty naukowe
Autor: Ewa Walińska, Anna Jurewicz 211
Strony: 211–223
DOI: 10.18276/frfu.2015.77-22
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – celem artykułu jest przedstawienie różnych koncepcji ujmowania przychodów w systemie rachunkowości oraz ich zastosowania w regulacjach sprawozdawczości finansowej – polskich i międzynarodowych. Metodologia badania – artykuł powstał na bazie studiów literaturowych i analizy regulacji polskiego prawa bilansowego oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej. Wynik – uporządkowano zasady ujmowania przychodów w systemie rachunkowości mające na celu uzyskanie porównywalności danych finansowych. Oryginalność/Wartość – dokonano kompleksowej analizy problemu ujmowania przychodów w systemie rachunkowości w świetle jej teoretycznych koncepcji oraz propozycje zmian rozwiązań praktycznych w tym obszarze.
Słowa kluczowe: przychody, wynik finansowy, wynik całościowy, sprawozdanie finansowe

CONCEPTS OF REVENUE RECOGNITION ACCOUNTING SYSTEM – CURRENT AND PROPOSED CHANGES

Abstract:
Purpose – the purpose of this article is to present different concepts of recognition and measurement of income in the accounting system and their applications in financial reporting regulations - Polish and international. Design/Methodology/Approach – this article is based on literature studies and analysis of Polish accounting law and International Financial Reporting Standards (IFRS). Findings – indication of principles for recognizing revenue in the accounting system in order to obtain comparable data. Originality/Value – make a comprehensive analysis of the problem of recognition of revenue in the accounting system in the light of the theoretical concepts and practical solutions proposed changes in this area.
Keywords: income, profit or loss, comprehensive income, financial statement