Zeszyty naukowe
Autor: Kazimiera Winiarska 225
Strony: 225–233
DOI: 10.18276/frfu.2015.77-23
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – w artykule zdefiniowano jednostki mikro według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i ustawie o rachunkowości oraz zinterpretowano pojęcie jednostki nieprowadzącej działalności gospodarczej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Wskazano szczególne rozwiązania dla jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej wynikające z prawa bilansowego, podając przykłady ich zastosowania oraz ich implikacje w ewidencji i sprawozdawczości finansowej. Metodologia badania – przy pisaniu artykułu wykorzystano studia literaturowe, metody porównawcze i doświadczenie autora. Wynik – określono zakres jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej regulowanych ustawę o rachunkowości. Oryginalność/Wartość – w nowej wersji ustawy o rachunkowości wprowadzono pojęcie jednostki mikro i do tej grupy zaliczono jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej.
Słowa kluczowe: jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej, jednostki mikro, rachunkowość jednostek mikro

ACCOUNTING REGULATIONS FOR MICRO ENTITIES NOT CONDUCTING BUSINESS ACTIVITIES

Abstract:
Purpose – the article defines micro entities according to the Freedom of Economic Activity Act and the Accounting Act as well as interprets the concept of entities not conducting business activities as described in the Act on Public Benefit and Volunteer Work The paper presents particular solutions for these entities, resulting from the balance sheet law, giving examples of their use as well as their implications in accounting records and financial reporting. Design/Methodology/Approach – literature studies, comparative methods, author’s own experience. Findings – the paper determines the scope of entities not conducting business activities that are subject to the Accounting Act. Originality/Value – the new version of the Accounting Act introduces the concept of micro entities, which also includes entities not conducting business activities.
Keywords: entities not conducting business activities, micro entities, accounting of micro entities