Zeszyty naukowe
Autor: Monika Kaczurak-Kozak 237
Strony: 237–243
DOI: 10.18276/frfu.2015.77-24
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – przedstawienie zakresu informacji uzupełniających prezentowanych przez jednostki sektora samorządu terytorialnego. Metoda badania – analiza istniejących przepisów, analiza literatury, analiza sprawozdań finansowych. Wynik – należy stwierdzić, iż jednostki generalnie podają w sprawozdaniach finansowych jedynie informacje uzupełniające, które są obligatoryjne (i występują tylko w bilansie), inne informacje odnoszą się głównie do wzajemnych rozliczeń między jednostkami. Oryginalność/Wartość – artykuł posiada wartość poznawczą, dotyczącą problematyki sprawozdawczości jednostek sektora samorządowego w zakresie informacji uzupełniających.
Słowa kluczowe: jednostka sektora samorządu terytorialnego, sprawozdawczość finansowa, informacje uzupełniające

SUPPLEMENTARY INFORMATION IN THE FINANCIAL REPORTING OF THE LOCAL GOVERNMENT SECTOR UNITS

Abstract:
Purpose – the purpose of the article is to present a scope of supplementary information presented in the financial reporting of the local government sector units. Design/Methodology/Approach – the analysis of prevailing regulations, the analysis of literature, the analysis of the financial reporting. Findings – it must be found that units generally only provide in the financial reporting the supplementary information that is mandatory (in the balance sheet only), other information relation mainly to mutual settlements between units. Originality/Value – the article has cognitive value related to financial reporting of the local government sector units issues on supplementary information.
Keywords: local government sector unit, financial reporting, supplementary information