Zeszyty naukowe
Autor: Teresa Kiziukiewicz 245
Strony: 245–255
DOI: 10.18276/frfu.2015.77-25
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – celem artykułu jest analiza opinii pracowników samorządowych jednostek budżetowych na temat sporządzanych sprawozdań zarówno obligatoryjnych, jak i raportów wewnętrznych. Metodologia badania – na potrzeby opracowania posłużono się badaniami ankietowymi i metodami statystyczno- -analitycznymi. Wynik – w opracowaniu prezentuje się wnioski z oceny przez ankietowanych jakości i przydatności sprawozdań finansowych i budżetowych, a także raportów wewnętrznych sporządzanych na potrzeby zarządzania samorządowymi jednostkami budżetowymi. Oryginalność/Wartość – w artykule wskazuje się na znaczne obciążenia sprawozdawcze jednostek budżetowych, a także postrzeganie przez ankietowanych możliwości zastosowania obligatoryjnych sprawozdań i raportów wewnętrznych w zarządzaniu tymi jednostkami. Słowa kluczowe: obligatoryjne sprawozdania budżetowe i finansowe, raporty wewnętrzne, samorządowe jednostki budżetowe

ANALYSIS OF SURVEY RESULTS REGARDING STATEMENTS OF PUBLIC ENTITIES OF LOCAL GOVERNMENT

Abstract:
Purpose – the purpose of this paper is to analyses the opinions of employees of public entities of local government regarding both the obligatory statements of such entities and the internal reports. Design/Methodology/Approach – survey statistical-analytical methods. Findings – the paper presents an analysis of the results of survey on quality and usefulness of financial statements and budget statements as well as internal reports, which are written for the purpose of managing public entities of local government. Originality/ Value – the paper indicates that the number of statements of public entities required by law is too large and that in the opinion of those questioned in the survey there is a possibility of using obligatory statements and internal reports in the process of managing such entities.
Keywords: obligatory budget and financial statements, internal reports, public entities of local government