Zeszyty naukowe
Autor: Ewelina Młodzik 257
Strony: 257–266
DOI: 10.18276/frfu.2015.77-26
pdfpełen tekst

Streszczenie
 Cel – celem artykułu jest przedstawienie procesu zarządzania ryzykiem w systemie kontroli zarządczej. Metodologia badania – analiza zasobów literaturowych oraz regulacji prawnych w zakresie kontroli zarządczej i ryzyka. Wynik – w artykule wskazano na działania niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu zarządzania ryzykiem w jednostce. Oryginalność/Wartość – identyfikacja i analiza ryzyka oraz reakcja na ryzyko mają istotne znaczenie w systemie kontroli zarządczej. Stanowią one właściwe składniki procesu zarządzania ryzykiem.
Słowa kluczowe: ryzyko, zarządzanie ryzykiem, kontrola zarządcza

RISK ASSESSMENT AS THE ELEMENT OF MANAGEMENT CONTROL IN THE PUBLIC FINANCE SECTOR UNITS

Abstract:
Purpose – the aim of the article is to present the risk management process in the management control system. Design/Methodology/Approach – analysis of literature and legal regulations for the management control and risk. Findings – the article pointed out the activities necessary to ensure the proper conduct of the risk management process in the unit. Originality/Value – The identification and analysis of risk as well as the response to risk are important in the management control system. They are the proper elements of the risk management process.
Keywords: risk, risk management, management control