Zeszyty naukowe
Autor: Jerzy Rutkowski 277
Strony: 277–285
DOI: 10.18276/frfu.2015.77-28
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – celem niniejszego opracowania jest próba oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego poszczególnych szczebli w kontekście obowiązującej od 2014 roku formuły limitowania ich zadłużenia. Oznacza to konieczność uwzględnienia w procesie zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego takich kategorii finansowych jak wynik operacyjny, rentowność działalności, zadłużenie i koszty jego obsługi, a także ocenę kondycji finansowej przez pryzmat rekomendowanych przez Ministerstwo Finansów wskaźników analizy finansowej. Metodologia badania – prezentowane w niniejszym artykule analizy oparte zostały na danych statystycznych publikowanych przez Ministerstwo Finansów. W artykule przedstawiono dług publiczny państwa i samorządów oraz działania zmierzające do ich ograniczenia. Omówione zostały wyniki działań zmierzających do zmniejszenia długu publicznego państwa i mechanizmy dostosowania granic zaciągania kredytów przez samorządy do możliwości ich spłacania, co jest szczególnie ważne u progu finansowania udziału własnego w kosztach inwestycji realizowanych w nowej perspektywie finansowej. Wynik – rezultatem analiz jest ocena sytuacji finansowej i rozwiązań w zakresie regulacji zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego na tle długu publicznego Polski i działań zmierzających do jego ograniczenia w warunkach konieczności finansowania kredytowego wkładów własnych w realizację programów perspektywy finansowej 2014–2020.
Słowa kluczowe: dług publiczny, państwo, samorząd terytorialny, limity zadłużenia

THE FINANCIAL SITUATION OF THE LOCAL GOVERNMENTS IN POLAND ACCORDING TO THE NEW RULES OF LIMITING DEBT – THE MACROECONOMIC PERSPECTIVE

Abstract:
The article presents some evidence for the introduction in 2014 of new rules limiting debt of local governments. Statistical analysis of the distribution of the financial results of each group of local governments indicates that the financial situation of some local governments is difficult. The highest back financing possibilities have regional administrative structures. Other groups of local governments have limited possibilities of debt, in the most difficult situation are districts which do not have the possibility of further indebtedness. 
Keywords: public debt, central government, local governments, debt limits