Zeszyty naukowe
Autor: Monika Wakuła 287
Strony: 287–294
DOI: 10.18276/frfu.2015.77-29
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – próba ukazania znaczenia sprawozdawczości jednostek samorządu terytorialnego w podejmowaniu racjonalnych decyzji. Metodologia badań – analiza literatury przedmiotu oraz aktów prawnych dotyczących sprawozdawczości jednostek samorządu terytorialnego. Wynik – sprawozdania finansowe i budżetowe, które sporządzane są przez jednostki samorządu terytorialnego zawierają wiele wad i nie w pełni służą podejmowaniu właściwych decyzji. Oryginalność/Wartość – wskazanie na możliwość stosowania nowego narzędzia, które dostarczyłoby trafnej i rzetelnej informacji dla celów zarządczych w jednostkach samorządu terytorialnego.
Słowa kluczowe: informacja, decyzje, sprawozdawczość, sprawozdawczość zadaniowa

FINANCIAL INFORMATION AS A BASIS FOR MAKING DECISIONS IN LOCAL GOVERNMENT UNITS

Abstract:
Purpose – an attempt to determine the importance of reporting of units of territorial government in making rational decisions. Design/Methodology/Approach – the analysis of the subject literature and legal acts concerning financial reporting of units of territorial government. Findings – financial and budgetary reports made by units of territorial government contain a lot of drawbacks and do not always serve a purpose of making right decisions. Originality/Value – indication of a possibility to apply new tools that would provide accurate and solid information for management goals in units of territorial government.
Keywords: information, decisions, reporting, task reporting