Zeszyty naukowe
Autor: Anna Zienkiewicz 295
Strony: 295–302
DOI: 10.18276/frfu.2015.77-30
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – za cel artykułu przyjęto ukazanie systemu rachunkowości jednostek oświatowych samorządu terytorialnego w aspekcie rachunkowości zarządczej. W szczególności ukazanie realizacji obowiązku z zakresu kontroli zarządczej wśród tych jednostek. Metodologia badania – artykuł powstał poprzez zastosowanie metody badania dokumentów, przeglądu literatury przedmiotu z zakresu rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej oraz kontroli zarządczej w ramach systemu finansów publicznych. Ponadto przeprowadzono badanie dotyczące publikacji oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w jednostkach oświatowych. Wynik – głównym ryzykiem jakie istnieje w jednostkach oświatowych może być fakt braku znajomości przepisów dotyczących kontroli zarządczej przez kierowników jednostek. Oryginalność/Wartość – artykuł porusza problem istniejący w jednostkach oświatowych a dotyczący realizacji obowiązków wynikających z wprowadzonej do jednostek sektora finansów publicznych kontroli zarządczej. Może być zalążkiem do dalszych badań w tym zakresie nie tylko w zakresie oświaty ale innych samorządowych jednostek organizacyjnych.
Słowa kluczowe: pomiar osiągnięć, kontrola zarządcza, rachunkowość zarządcza

ACCOUNTING AND MANAGEMENT CONTROL IN LOCAL GOVERNMENT EDUCATIONAL UNITS OF THE PUBLIC FINANCE SYSTEM IN POLAND

Abstract:
Purpose – the purpose of the article was the approximation of the accounting system of local government educational institutions in terms of management accounting. In particular, showing execution of the obligation in the field of management control of these units. Design/Methodology/Approach – this article was written by using the method of examination of documents, review of the literature in the field of financial accounting, management accounting and management control in the context of the public finance system. In addition, the study on the publication of statements about the condition of management control in the educational units has been conducted. Findings – the main risk that exists in the educational units may be the lack of knowledge of the rules relating to the management control by the heads of the units. Originality/Value – the article discusses the existing problem in the educational units relating to execution of duties arising from management control introduced to the public finance sector. It can be the nucleus for further research in this area, not only in education but other local government units.
Keywords: performance measurement, management control, management accounting