Zeszyty naukowe
Autor: Michał Biernacki 305
Strony: 305–312
DOI: 10.18276/frfu.2015.77-31
pdfpełen tekst

Abstract:
Purpose – from a methodological point of view, life cycle costing (LCC) is well developed with respect to conventional costs. This paper aims at presenting the concept idea of Environmental Life Cycle Costing. It expresses the continuous study progress in environmental protection as well as accounting. Ecological and balanced understanding have become constituent of present applied management method. Owing to such an approach, one elicits informational base of cost and revenue connected with the product impact on natural and civic environment. Total cost of ELCC becomes supplement of traditional understanding of Environmental Life Cycle Costing. Moreover total cost of ELCC improves LCA technique. It is defined as the total cost of product's life cycle together with environmental costs. Design/Methodology/Approach – the article begins by looking at the driving forces for introducing life cycle costing, environmental life cycle costing, continues by identifying external and internal environmental cost issues, and concludes with supplemental conception. Findings – the literature on the subject is so limited. There is not sufficient to aid in estimation of environmental costs and benefits for a company. This paper may help in structuring the task of using ELCCA and LCC. Originality/Value – there has been increased interest recently in the presenting ELCC. This paper contributes with new outlooks and structures for that work. It offers theoretical and practical help to managers within companies.
Keywords: cost accounting, LCC, LCA, ELCC, environmental management

ŚRODOWISKOWY RACHUNEK KOSZTÓW CYKLU ŻYCIA (ELCC) W ASPEKCIE ZARZĄDZANIA KOSZTAMI PRZEDSIĘBIORSTWA

Streszczenie:
Cel – z metodologicznego punktu widzenia obliczania kosztu cyklu życia (LCC) nie przysparza kłopotów, jeżeli porówna się je do wyliczania tzw. kosztów tradycyjnych. Niniejsza praca ma na celu przedstawienie idei koncepcji środowiskowego rachunku kosztów cyklu życia (ELCC). Koncepcja ta wyraża niejako ciągłe postępy nauki na styku ochrony środowiska oraz rachunkowości. Ekologiczne i zrównoważone metody zarządzania stały się składnikiem obecnych sposobów podejmowania decyzji. Dzięki takiemu podejściu, można stworzyć informacyjną bazę kosztów i przychodów związanych z wpływem danego produktu na środowisko naturalne. Pełna kalkulacja ELCC staje się uzupełnieniem tradycyjnego rozumienia środowiskowego rachunku kosztów cyklu życia. Ponadto całkowity rachunek ELCC jest uzupełnieniem techniki LCA (środowiskowej analizy cyklu życia produktu). Jest ona definiowana zatem jako całkowity koszt cyklu życia produktu wraz z kosztami środowiskowymi. Metodologia badania – w artykule zaprezentowano poszczególne etapy obliczania kosztów środowiskowych w cyklu życiu. Dokonano identyfikacji problemów środowiskowych występujących przy wyodrębnianiu kosztów zewnętrznych i wewnętrznych. Na koniec zaprezentowano dodatkowe techniki wykorzystania tej koncepcji. Wynik – obecnie literatura na ten temat ELCC jest bardzo ograniczona. Przekształca się to w niedostateczną wiedzę dotyczącą szacowania kosztów środowiskowych oraz możliwych dzięki temu korzyści dla środowiska z punktu widzenia podmiotu gospodarczego. Artykuł ten może pomóc menedżerom w kształtowaniu polityki oraz wyliczeń kosztów środowiskowych przez implementację technik ELCC i LCC. Oryginalność/Wartość – niniejszy artykuł przyczynia się do rozwoju świadomości ekologicznej pracowników działów finansowo-księgowych. Oferuje pomoc w rozumieniu zarówno teoretycznym, jak i praktycznym menedżerom różnych szczebli. 
Słowa kluczowe: ustalanie kosztów, LCC, LCA, ELCC, zarządzanie środowiskiem