Zeszyty naukowe
Autor: Roman Kotapski 313
Strony: 313–321
DOI: 10.18276/frfu.2015.77-32
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – przedstawienie prezentacji kosztów działalności zaplecza budowy na przykładzie wytwórni betonów na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Metodologia badania – w publikacji zostały wykorzystane materiały w zakresie ewidencji kosztów działalności wytwórni betonów. Przeprowadzono analizę dostępnej literatury w zakresie rachunkowości przedsiębiorstw budowlano-montażowych oraz dokonano analizy zakładowych planów kont na potrzeby ujmowania kosztów działalności produkcyjnej z uwzględnieniem zaplecza budowy. Wykorzystano własne doświadczenia w tworzeniu i wdrożeniu zakładowych planów kont w przedsiębiorstwach, w tym budowlano-montażowych. Również dokonano analizy własnych dotychczasowych wdrożeń w tym zakresie i współpracy z kadrą menedżerską przedsiębiorstw. Wynik – przedstawiono zakres kosztów działalności wytwórni betonów oraz sposób ujmowania tych kosztów w zakładowym planie kont. Oryginalność/Wartość – w artykule przedstawiono własne rozwiązanie, które opracowano dla jednej z wytwórni betonów i przedstawiono jego wpływ na rozwój systemu informacyjnego zarządzania w tym przedsiębiorstwie. Przedstawione w artykule rozwiązanie może służyć doskonalenia rachunku kosztów innych wytwórni betonów.
Słowa kluczowe: koszty działalności wytwórni betonów, zakładowy plan kont

PRESENTATION OF OPERATING COSTS OF CONCRETE PLANT FOR MANAGEMENT PURPOSES

Abstract:
Purpose – purpose of the presentation is presentation of operating costs of building facilities on the example of concrete plant for the needs of enterprise management. Design/Methodology/Approach – in the publication were used materials concerning the accounting of concrete plant operating costs. An analysis of the available literature on accounting of construction and assembly companies and an analysis of chart of accounts was conducted for the purpose of presentation of the operational costs of production activities, taking into account facilities construction. Author’s own experience in the development and implementation of chart of accounts, including construction and assembly companies, was used in the paper. The analysis of own implementations and cooperation with the management staff of enterprises was conducted. Findings – the result is presentation of the operational costs of the concrete plant operating costs and the accounting for these costs in the chart of accounts. Originality/Value – the article presents its own solution, which was developed for one of the concrete factory and shows its impact on the development of management information system in this company. The solution presented in this article can be used to improve costing other concrete plants.
Keywords: concrete plant operating costs, chart of accounts