Zeszyty naukowe
Autor: Bożena Nadolna 333
Strony: 333–340
DOI: 10.18276/frfu.2015.77-34
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – celem artykułu jest przedstawienie badań dotyczących przyczyn i warunków pomijania kosztów utraconych korzyści przez decydentów w ramach analizy decyzyjnej z wykorzystaniem kosztów relewantnych. Metodologia badania – artykuł napisano na podstawie wyników badań zawartych w literaturze przedmiotu. Zastosowano metodę analizy źródeł. Wynik – w artykule przedstawiono badania w nurcie behawioralnym i psychologicznych koncepcji poznawczych człowieka dotyczące uwzględniania lub pomijania kosztów utraconych korzyści w analizach decyzyjnych z wykorzystaniem kosztów relewantnych. Oryginalność/ Wartość – w literaturze polskiej brak jest publikacji dotyczących badań w zakresie wykorzystania kosztów utraconych korzyści w analizach decyzyjnych przeprowadzanych na bazie kosztów relewantnych stanowiących przedmiot zainteresowania rachunkowości zarządczej.
Słowa kluczowe: koszty relewantne, analiza decyzyjna, koszty utraconych korzyści, przegląd badań

OPPORTUNITY COSTS AS PART OF THE DECISION ANALYSIS BASED ON THE RELEVANT COST IN MANAGEMENT ACCOUNTING RESEARCH

Abstract:
Purpose – the aim of this article is to present the research on the causes and conditions used the opportunity cost by decision-makers in decision analysis based on the relevant costs. Design/Methodology/Approach – article written on the basis of the findings contained in the literature. The method of analysis of the sources. Findings – the article presents research in mainstream behavioral and psychological concepts used opportunity cost in the analysis of decision-making. Originality/Value – the Polish literature, there is no publication on the place of decision analysis using the opportunity cost based on relevant cost in management accounting research.
Keywords: relevant cost, opportunity cost, decision analysis, management accounting, review of research