Zeszyty naukowe
Autor: Bartłomiej Nita 341
Strony: 341–348
DOI: 10.18276/frfu.2015.77-35
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – celem opracowania jest rozpoznanie czynników wyzwalających wdrażanie i sprzyjających stosowaniu rachunku kosztów docelowych w Japonii i wybranych krajach, które mają doświadczenia w implementacji target costing. Metodologia badania – przyjęta metodyka obejmuje przede wszystkim przegląd badań prowadzonych przez wielu Autorów w różnych krajach oraz krytyczną syntezę uzyskanych wyników. Wynik – na podstawie przeprowadzonych badań ustalono, że zakres stosowania rachunku kosztów docelowych na świecie jest zróżnicowany a dojrzałość tej metody różni się między krajami i jest determinowana wieloma czynnikami sytuacyjnymi charakterystycznymi dla otoczenia, w którym wdrażano target costing. Oryginalność/Wartość – wartość artykułu wynika z wyspecyfikowania czynników wyzwalających wdrażanie i sprzyjających stosowaniu w praktyce rachunku kosztów docelowych w wybranych krajach.
Słowa kluczowe: rachunek kosztów docelowych, wdrażanie, czynniki sukcesu

FACTORS FACILITATING THE USE OF TARGET COSTING IN THE LIGHT OF INTERNATIONAL RESEARCH

Abstract:
Purpose – the purpose of the paper is to recognize factors triggering the use and implementation of target costing in Japan and other selected countries. Design/Methodology/Approach – the methodology adopted includes a review of research conducted by many authors in different countries and a critical synthesis of the achieved results. Findings – based on the conducted research, it was found that the scope of target costing in the world is diverse and maturity of this costing approach varies between countries, and is determined by different contingent factors specific to the environment in which the target costing was implemented. Originality/Value – the value of the article is the attempt to specify the factors triggering implementation and facilitating the use of target costing practice in selected countries.
Keywords: target costing, implementation, success factors