Zeszyty naukowe
Autor: Mieczysław Adamowicz, Sylwia Łuniewska 367
Strony: 367–376
DOI: 10.18276/frfu.2015.77-38
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – celem pracy jest przedstawienie roli i znaczenia planowania i budżetowania w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Ocenie poddano wpływ tworzenia i wykonania budżetu w badanym przedsiębiorstwie na realizację jego celów gospodarczych. Metodologia badania – w pracy zastosowano metodę analizy przypadku wybranego przedsiębiorstwa uzupełnioną o analizę literatury przedmiotu badań. Wyniki – w pracy przedstawiono wpływ tworzenia budżetu na finanse przedsiębiorstwa, skutki finansowe i efekty budżetowania, koszty i korzyści wynikające z planowania oraz sprawy związane z kontrolą wykonania planu budżetowania. Oryginalność/Wartość – przedstawienie czynników sprawnego i efektywnego planowania budżetów i zastosowania specyficznych efektywnych metod budżetowania powiązanego z planem produkcji, sprzedaży i innych operacji w firmie; całokształtu problematyki i kwestii związanych z przygotowaniem, procesem wdrażania i kontrolą wykonania planu budżetowego oraz; korzyści wynikających z budżetowania dla zarzadzania firmą i zapobiegania kryzysom finansowym.
Słowa kluczowe: planowanie w przedsiębiorstwie, budżetowanie, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarzadzanie finansami

THE ROLE OF BUDGETING IN CORPORATE FINANCE MANAGEMENT

Abstract:
Purpose – the aim of the work was presenting the role and importance of planning and budgeting in the enterprise. Creation of budget and its implementation in selected enterprise, as well as influence of budgeting on enterprise efficiency were evaluated. Design/Methodology/Approach – the methods of literature analysis and case study of selected enterprise were used. Findings – the influence of creation the budget on enterprises financing and the outcomes and effects of budgeting, the costs and benefits of planning and questions linked with control of the budget plan are recognized as main finding of the work. Originality/Value – the work is presenting the factors of efficient planning the budgets and using an efficient methods of budgeting linked with the planning of production sales and other operations in the firm. It shows benefits arising from the budgeting process for firm management and avoiding financial crisis. The influence of the budget creation on enterprise financing and the outcomes and effects of budgeting the costs and benefits of planning and questions linked with control of the budget plan are recognised as main findings of the work.
Keywords: enterprise planning, budgeting, enterprise managing, financial management