Zeszyty naukowe
Autor: Elżbieta Janczyk-Strzała 377
Strony: 377–384
DOI: 10.18276/frfu.2015.77-39
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – artykuł zawiera przegląd definicji controllingu/rachunkowości zarządczej w polskiej i obcojęzycznej literaturze przedmiotu, a także zaproponowaną przez autora definicję. Pokazuje, jak na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat zmienił się pogląd odnośnie relacji: rachunkowość zarządcza – controlling. Prezentuje wyniki badań przeprowadzonych w uczelniach publicznych. Metodologia badania – studia literaturowe oraz badania empiryczne. Oryginalność/Wartość – ukazanie wzajemnych powiązań, relacji controllingu i rachunkowości zarządczej z punktu widzenia rozważań teoretycznych oraz rozwiązań empirycznych w praktyce polskich uczelni. Zbadanie wpływu popularności idei controllingu na ofertę uczelni.
Słowa kluczowe: controlling, rachunkowość zarządcza, uczelnia

CONTROLLING AND MANAGEMENT ACCOUNTING – CONTINUING DUALISM OR FOLLOWING INIFICATION?

Abstract:
Purpose – this article presents an overview on the definition of controlling / management accounting in Polish and foreign-language literature and present author’s article own definition. It shows how over the last several years has changed view on relationships: management accounting – controlling. Presented are the results of the survey conducted among public universities. Design/Methodology/Approach – literature studies and empirical research. Originality/Value – shows the interconnections, relationships between controlling and management accounting from the point of view of theoretical and empirical solutions in practice Polish universities. Analyzes the influence of the controlling popularity on the university offer.
Keywords: controlling, management accounting, university