Zeszyty naukowe
Autor: Marta Mazurowska 385
Strony: 385–392
DOI: 10.18276/frfu.2015.77-40
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – celem artykułu jest analiza istoty rachunkowości zabezpieczeń w świetle procesu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Metodologia badania – tak sformułowany cel wymaga przyjęcia adekwatnej metody badawczej, jaką w tym przypadku jest krytyczna analiza opisowa. Wynik – rachunkowość zabezpieczeń jest jednym z najbardziej zaawansowanych i zarazem najtrudniejszych obszarów rachunkowości finansowej. Ze względu na jej naturę na arenie międzynarodowej podejmowane są kolejne próby standaryzacji omawianego obszaru, ze szczególnym uwzględnieniem odzwierciedlania przez rachunkowość zabezpieczeń stosowanej przez przedsiębiorstwo strategii zarządzania ryzykiem. Oryginalność/Wartość – znaczenie rachunkowości zabezpieczeń jako instrumentu wspomagającego proces zarządzania ryzykiem jest istotne zarówno z praktycznego, jak i teoretycznego punktu widzenia, tym samym warte jest podjęcia rozważań na gruncie naukowym.
Słowa kluczowe: ryzyko, zarządzanie ryzykiem, instrumenty pochodne, rachunkowość zabezpieczeń

HEDGE ACCOUNTING AND RISK MANAGEMENT IN THE ENTERPRISE

Abstract:
Purpose – the purpose of this article is to analyze the essence of hedge accounting in the light of the process of enterprise risk management. Design/Methodology/Approach – in this article the author used archival methodology of the research. The research examines objective data collected from polish and english language literature in accounting and risk management area. Findings – hedge accounting is one of the most advanced and simultaneously the most difficult area of financial accounting. Because of its nature international standards setters attempt to standardize its principles, with particular emphasis on reflecting the hedge accounting by the enterprise risk management strategy. Originality/Value – hedge accounting as a tool of supporting the risk management process is important both from a practical and theoretical point of view. That’s why it is worth taking the discussion on scientific grounds.
Keywords: risk, risk management, derivates, hedge accounting