Zeszyty naukowe
Autor: Teresa Mikulska, Grażyna Michalczuk 393
Strony: 393–402
DOI: 10.18276/frfu.2015.77-41
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – przedstawienie narzędzia pomiaru efektywności zaangażowania społecznego, jakim jest model LBG (London Benchmarking Group). Narzędzia, które pozwalają nie tylko na dokładny, ale przede wszystkim na kompleksowy pomiar wartości całościowego zaangażowania społecznego firmy. Również wskazanie jego korzyści, jak też przedstawienie przykładu praktycznej aplikacji tego narzędzia dla Orange Polska. Metodologia badania – w artykule zastosowano klasyczne metody badawcze, takie jak analiza źródeł oraz metoda dedukcji. Wynik – zastosowanie w praktyce przedsiębiorstw opierających swoją strategię na koncepcji CSR modelu LBG, umożliwia pokazanie kompleksowego obrazu zaangażowania społecznego przedsiębiorstwa. Pozwala na pomiar wartości różnych zasobów angażowanych w działania społeczne, jak i też na pomiar skuteczności działań społecznych i ocenę korzyści wynikających z ich realizacji. Oryginalność/Wartość – artykuł posiada wartość poznawczą dotyczącą pomiaru efektywności zaangażowania społecznego przedsiębiorstw w oparciu o narzędzie jakim jest model LBG.
Słowa kluczowe: społeczne zaangażowanie przedsiębiorstwa, pomiar efektywności, model LBG

THE USE OF THE LBG MODEL TO MEASURE THE EFFECTIVENESS OF CORPORATE SOCIAL ENGAGEMENT

Abstract:
Purpose – to present a tool measuring the effectiveness of social engagement, which is the LBG (London Benchmarking Group) model. The tool that allows not only accurate, but mainly comprehensive measurement of the overall social engagement of the company. Also, an indication of its benefits, as well as providing a practical application of the example of this tool for Orange Poland. Design/Methodology/Approach – the classical methods of research are used in this article, such as the analysis of sources and method of deduction. Findings – the application of the LBG model in practice of companies which based their strategy on the CSR concept allows to show a comprehensive view of corporate social engagement. It allows the measurement of the various resources involved in social activities as well as to measure the effectiveness of social activities and evaluation of the benefits of their implementation. Originality/Value – the article has research value concerning measuring the effectiveness of corporate social engagement on the basis of the LBG model.
Keywords: corporate social engagement, measuring effectiveness, the LBG model