Zeszyty naukowe
Autor: Wanda Skoczylas 411
Strony: 411–421
DOI: 10.18276/frfu.2015.77-43
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – wskazanie rozwiązań w zakresie pomiaru dokonań, umożliwiających efektywne i zintegrowane zarządzanie kapitałem obrotowym netto. Metodologia badania – metoda krytycznej analizy literatury oraz metody analizy ekonomicznej stosowane w analizie kapitału obrotowego netto. Wynik – ocena dotychczasowych rozwiązań stosowanych w zakresie pomiaru dokonań w zarządzaniu kapitałem obrotowym netto oraz wskazanie na potrzebę silniejszego skoncentrowania się na wskaźnikach opartych na cyklach rotacji, ich sensownym powiązaniu ze wskaźnikami opartymi na zasobach w ramach zintegrowanego systemu wskaźników, jak również na ich adekwatnym odwzorowaniu w sprawozdawczości kapitału obrotowego. Oryginalność/Wartość – zaprezentowanie zintegrowanego systemu wskaźników oraz propozycji opomiarowania procesu należności na potrzeby zarzadzania kapitałem obrotowym netto.
Słowa kluczowe: zarządzanie kapitałem obrotowym netto, pomiar dokonań

PERFORMANCE MEASUREMENT IN THE NET WORKING CAPITAL MANAGEMENT

Abstract:
Purpose – pointing to the solutions in the area of performance measurement, allowing effective and integrated net working capital management. Design/Methodology/Approach – method of critical literature analysis, and methods of economic analysis used in the analysis of net working capital. Findings – the assessment of the existing solutions used for performance measurement in the net working capital management, and pointing to the need of stronger focus on indicators based on rotation periods, their logical connection to resource-based indicators as a part of integrated indicator system, as well as their adequate representation in working capital reporting. Originality/Value – the presentation of the integrated indicator system ant the proposition of the receivables process measurement for purposes of the net working capital management.
Keywords: net working capital management, performance measurement