Zeszyty naukowe
Autor: Anna Spoz 423
Strony: 423–431
DOI: 10.18276/frfu.2015.77-44
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – celem artykułu jest ukazanie rachunkowości, jako systemu informacyjnego użytecznego w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Metodologia badania – w niniejszym opracowaniu wykorzystano metodę analizy literatury przedmiotu oraz metodę indukcji. Wynik – w artykule przedstawiono rachunkowość, jako system informacyjny przedsiębiorstwa. Przeanalizowano zakres i użyteczność informacji pochodzącej z podsystemu rachunkowości finansowej i zarządczej w procesie zarządzania przedsiębiorstwem oraz tendencje zmian zachodzących we współczesnej rachunkowości. Oryginalność/Wartość – w sposób syntetyczny i wielowątkowy przedstawiono istotę rachunkowości, jako systemu informacyjnego wykorzystywanego w procesie zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem.
Słowa kluczowe: zarządzanie, rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza, informacja

ACCOUNTING IN MANAGEMENT OF MODERN ENTERPRISE

Abstract:
Purpose – the purpose of this article is to present accounting as an information system useful in the management of the enterprise. Design/Methodology/Approach – the method of literature analysis as well as an inductive reasoning were used in the study. Finding – the paper presents the accounting as enterprise information system. It shows the range and usefulness of the information given by financial and management accounting in the management of the enterprise and the trends of changes in contemporary accounting. Originality/Value – this article in synthetic and multi-layered way presents the essence of accounting as an information system used in the management of modern enterprise
Keywords: financial accounting, management accounting, managing enterprise