Zeszyty naukowe
Autor: Andrzej Stolarski 433
Strony: 433–441
DOI: 10.18276/frfu.2015.77-45
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – celem niniejszego artykułu jest przedstawienie możliwości zastosowania rachunków decyzyjnych w wybranych działaniach optymalizacji podatkowej. Metodologia badania – autor przedstawia obowiązujące przepisy podatkowe oraz prezentuje w formie przykładu zastosowanie rachunku decyzyjnego do wyboru metody opodatkowania przez przedsiębiorcę będącego osoba fizyczną, z uwzględnieniem jego otoczenia podatkowego. Wynik – wynikiem artykułu jest opisanie algorytmu wyboru metody opodatkowania w oparciu o rozwiązania stosowane w rachunkowości zarządczej. Obciążenia podatkowe w sposób istotny wpływają na wyniki finansowe przedsiębiorców. Opracowanie rozwiązań służących ich optymalizacji, pozwala na zgodne z prawem obniżenie obciążeń i poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorców. Oryginalność/Wartość – artykuł powstał w oparciu o analizę obowiązujących w Polsce aktów prawnych dotyczących opodatkowania dochodu przedsiębiorców, studia literaturowe oraz analizę rozwiązań przyjętych w wybranych polskich przedsiębiorstwach.
Słowa kluczowe: podatek; rachunki decyzyjne; rozliczenie podatku, optymalizacja podatkowa

ROLE OF ACCOUNTING DECISIONS IN CHOOSING THE OPTIMAL FORM OF TAX SETTLEMENTS

Abstract:
Purpose – the purpose of this article is to present the applicability of the decision-making accounting for tax optimization. Design/Methodology/Approach – the author describes the current tax rules and presents an example of application of the decision-making accounting for choosing the method of taxation. Findings – the result of this article is describing an algorithm of choosing the method of taxation based on the solutions used in management accounting. Tax burden significantly affect the financial results of the business. Developing tax optimization solutions, allows the entrepreneurs to reduce the burden and improve the financial situation of the enterprise. Originality/Value – this article is based on tht analysis of Polish legislation regarding income tax, studies of literature and analysis of the solutions adopted in some Polish enterprises.
Keywords: tax, decision-making accounting, tax accounting, tax optimization