Zeszyty naukowe
Autor: Wojciech Wdowiak 443
Strony: 443–455
DOI: 10.18276/frfu.2015.77-46
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – opracowanie procedur zarządzania zmianami i rozwojem przedsiębiorstwa o charakterze prospektywnym oraz reorganizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa o charakterze retrospektywnym. Metodologia badania – powyższe procedury zarządzania zostały sformułowane w oparciu o mikroekonomiczne problemy i istotę równowagi w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, specyfikę socjologicznego ujęcia i koncepcje zarządzania zmianami oraz skokowego rozwoju organizacji. W tym zakresie wskazano również obszary analizy progowej a także metody rachunku kosztów, jako aspekty reorganizacji i restrukturyzacji oraz zmian i rozwoju jednostki gospodarczej. Następnie, omówione problemy specyfiki oraz zakresu zastosowania retrospektywnego audytu i wykorzystania prospektywnego controllingu w zarządzaniu, stały się podstawą do sformułowania i przedstawienia prospektywnego charakteru metodyki zarządzania zmianami i rozwojem, a także retrospektywnego charakteru metodyki reorganizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Wynik – w rezultacie zastosowanego postępowania badawczego opracowano ogólną wieloaspektową metodykę doskonalenia organizacji przedsiębiorstwa, przedstawioną w uwagach końcowych. Oryginalność/Wartość – oryginalność i wartość podjętej tematyki i uzyskanych wyników polega na wielodyscyplinarnym podejściu do rozwiązywanych problemów, opartym na rozważaniach mikroekonomicznych, socjologicznych, zarządzania a także rachunkowości zarządczej, ze szczególnym uwzględnieniem metod rachunku kosztów oraz analizy progowej zarządzania.
Słowa kluczowe: zmiana, rozwój, audyt, controlling, analiza progowa

PROSPECTIVE AND RETROSPECTIVE ASPECTS OF BUSINESS MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF CONTROLLING, AUDITING AND ANALYSIS OF THRESHOLD

Abstract:
The objectives of the development can be divided into three ranges, as discuss conditions and aspects of the formulation of management methodology, presentation of a prospective approach change management methodology and development of the company, indication of the retrospective nature of the methodology of reorganization and restructuring of the company. Background considerations are microeconomic issues and the essence of balance in the functioning of the company and specific sociological approach and the concept of change management and organization development ankle. In this respect, the analysis also identifies the areas the threshold and cost accounting methods as aspects of the reorganization and restructuring. Then, specific issues discussed and the scope of the retrospective application of auditing and prospective use of controlling in management, became the basis for the formulation and presentation of prospective nature of the change management methodology and development and the retrospective nature of the methodology for the reorganization and restructuring of the company.
Keywords: change, progress, audit, controlling, analysis of threshold