Zeszyty naukowe
Autor: Anna Balicka 469
Strony: 469–478
DOI: 10.18276/frfu.2015.77-48
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – celem artykułu jest ukazanie rodzaju oraz zakresu informacji środowiskowych o charakterze finansowym ujawnianych w zewnętrznej sprawozdawczości przedsiębiorstwa. Metodologia badania – przy pisaniu artykułu zastosowano następujące metody badawcze: studia literaturowe, analizę, indukcję i wnioskowanie. Niezbędne również były raporty zrównoważonego rozwoju, raporty roczne oraz dane i informacje publikowane na oficjalnych stronach internetowych przedsiębiorstw. Wynik – przedstawiono pojęcie i klasyfikację informacji o środowisku, scharakteryzowano istotę zewnętrznej sprawozdawczości przedsiębiorstwa oraz przeprowadzono analizę zewnętrznych raportów wybranych przedsiębiorstw pod kątem ujawniania informacji środowiskowych o charakterze finansowym. Oryginalność/Wartość – wartością artykułu jest przedstawienie stanu oraz scharakteryzowanie niedoskonałości w prezentowanych informacjach środowiskowych o charakterze finansowym.
Słowa kluczowe: informacja o środowisku, sprawozdawczość, ujawnianie informacji o środowisku

ENVIRONMENTAL INFORMATION OF FINANCIAL TYPE IN EXTERNAL REPORTING OF COMPANIES

Abstract:
Purpose – the purpose of paper is to show the type and scope of environmental information of a financial nature disclosed in external reporting of company. Design/Methodology/approach – when writing the article, the following research methods: literature studies, analysis, induction and inference. Were also necessary for sustainable development reports, annual reports, and data and information published on the official websites of companies. Findings – the paper presents the concept and classification of information about the environment, characterized the essence of external reporting of company and the analysis of external reports for selected companies to disclose environmental information of financial type. Originality/Value – the value of this article is to present the state and the characterization of the imperfections in the presented environmental information of a financial type.
Keywords: information about the environment, reporting, disclosure of information on the environment