Zeszyty naukowe
Autor: Bogusława Bek-Gaik 479
Strony: 479–491
DOI: 10.18276/frfu.2015.77-49
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – celem artykułu jest omówienie koncepcji sprawozdawczości zintegrowanej (IR – integrated reporting) oraz wskazanie potencjalnych korzyści i problemów związanych z jej wprowadzeniem w praktyce organizacji. Podjęto również próbę odpowiedzi na pytanie czy sprawozdawczość zintegrowana wyeliminuje niedoskonałości tradycyjnego raportowania i stanie się w przyszłości powszechną formą raportowania organizacji. Metodologia badania – aby zrealizować cel artykułu dokonano analizy literatury przedmiotu i analizy struktury ramowej raportowania zintegrowanego „The International <IR> Framework” opracowanej przez International Integrated Reporting Council (IIRC). Wykorzystano także obserwacje praktyki gospodarczej w obszarze raportowania zintegrowanego. Wynik – w ustaleniach stwierdzono, że sprawozdawczość zintegrowana znajduje się we wczesnej fazie rozwoju i wymaga doprecyzowania w wielu obszarach. Przedstawiono potencjalne korzyści i problemy z wprowadzenia koncepcji raportowania zintegrowanego. Wskazano również na rolę raportowania zintegrowanego w ocenie dokonań jednostki w ujęciu finansowym, społecznym, ekonomicznym. Oryginalność/Wartość – należy podkreślić, że sprawozdawczość zintegrowana jest stosunkowo nowym obszarem badawczym dopiero testowanym w praktyce gospodarczej. 
Słowa kluczowe: sprawozdawczość przedsiębiorstw, sprawozdawczość zintegrowana, zrównoważony rozwój, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

INTEGRATED REPORTING - SELECTED ISSUES

Abstract:
Purpose – this article aims at a discussion of the concept of integrated reporting (IR – integrated reporting) and presentation of the potential benefits, as well as problems connected with implementation of IR in the practice of organization. An attempt has been also made to answer the question whether integrated reporting will eliminate the imperfections of traditional reporting, and whether in the future it will become a common form of reporting by organizations. Design/Methodology/Approach – in order to meet the objective of the article, the literature on the subject, as well as the integrated reporting framework developed by IIRC have both been analyzed. The article also uses results of observations of economic practice in the area of integrated reporting. Findings – in conclusions, it has been emphasized that integrated reporting is still at an early stage of development and requires further work in many areas to make it more specific and accurate. Potential benefits of the introduction of integrated reporting concept have been presented. The role of integrated reporting has been shown for evaluation of a firm’s performance in its financial, social and economic aspect. Originality/Value –- it should be emphasized that integrated reporting is a relatively new research field only being tested in business practice.
Keywords: business reporting, integrated reporting, sustainable development, corporate social responsibility