Zeszyty naukowe
Autor: Anna Dyhdalewicz 493
Strony: 493–501
DOI: 10.18276/frfu.2015.77-50
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – celem artykułu jest przedstawienie wyników badań empirycznych na temat możliwości wykorzystania raportów rocznych do identyfikacji kosztów przedsiębiorstw handlowych na przykładzie wybranych przedsiębiorstw branży informatycznej. Metodologia badania – metody badawcze zastosowane w opracowaniu to metoda jakościowych badań empirycznych oraz metoda studiów przypadków. Wynik – przedsiębiorstwa wykorzystują w sprawozdawczości finansowej prezentację zagregowanych pozycji kosztów, co nie sprzyja poznaniu kosztów w powiązaniu ze specyfiką prowadzonej działalności. Z punktu widzenia użytkownika informacji, opisowe elementy rocznego raportu umożliwiają, po bardzo wnikliwej analizie prezentowanych treści: 1) określenie istotnych czynników kosztototwórczych wskazanych przez najwyższy szczebel zarządzania o charakterze strategicznym, głównie strukturalnych, a także o charakterze operacyjnym w przypadku raportowania na temat ryzyka gospodarczego, 2) identyfikację szczególnie znaczących procesów, które mają podstawowe znaczenie dla redukcji kosztów. Oryginalność/Wartość – prezentowane wyniki badań podejmują aktualny temat i stanowią wkład w dyskusję na temat kosztów przedsiębiorstw handlowych. Jednocześnie opisane w artykule wyniki badań umożliwiają wskazanie luki informacyjnej sprawozdawczości przedsiębiorstw w obszarze prezentacji kosztów.
Słowa kluczowe: raporty roczne, koszty, przedsiębiorstwa handlowe, branża informatyczna

ANNUAL REPORT AS AN INSTRUMENT OF OBTAINING INFORMATION ABOUT TRADE ENTERPRISES’ COSTS

Abstract:
Purpose – the aim of this article is to present results of empirical research on the possible use of annual reports to identify costs of enterprises based on the selected IT enterprises. Design/Methodology/Approach – research methods used in the paper are the quality empirical research and case studies. Findings – financial reporting of the enterprises includes aggregate presentation of costs items, which is not conducive to recognize costs in connection with the specifics of business. From the point of view of the user of the descriptive information elements of the annual report allow, following a very careful analysis of the content presented, to identify: 1) important cost-determining factors indicated by the highest level of management of strategic nature, mainly structural, as well as operational nature in case of reporting economic risks 2) particularly significant processes important for optimization of costs. Originality/Value – the presented results concern an important topic and contribute to the discussion on the enterprises′ costs. Also, the results of research described in the article allow to indicate information gap in enterprises reporting within the area of presentation of costs.
Keywords: annual report, costs, trade companies, IT branch