Zeszyty naukowe
Autor: Elżbieta Jaworska 523
Strony: 523–534
DOI: 10.18276/frfu.2015.77-53
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – przedstawienie społecznego kontekstu odpowiedzialności przedsiębiorstwa oraz zakresu działań podejmowanych przez jednostki w jego ramach wobec interesariuszy zewnętrznych, do których należą interesariusze kontraktowi i kontekstowi, a także zaproponowanie sytemu mierników dokonań w tym obszarze. Metodologia badania – artykuł opiera się na analizie literatury, wykorzystano metodę analizy źródeł. Wynik – artykuł koncentruje się na społecznym wymiarze odpowiedzialności przedsiębiorstwa oraz na pomiarze jego dokonań w tym zakresie. Oryginalność/Wartość – artykuł zawiera propozycję systemu mierników dokonań w obszarze społecznej natury odpowiedzialności przedsiębiorstwa.
Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, społeczny aspekt, pomiar dokonań, interesariusze

MEASURING PERFORMANCE IN TERMS OF THE SOCIAL DIMENSION OF CORPORATE RESPONSIBILITY TO EXTERNAL STAKEHOLDERS – SELECTED ISSUES

Abstract:
Purpose – to present social context of corporate responsibility and the scope of the actions taken by companies in this area to external stakeholders, which include contractual and contextual stakeholders, as well as to propose performance measures in this area. Design/Methodology/Approach – the paper is based on analysis of the literature, the method of analysis of the sources was used. Findings – the article focuses on the social dimension of corporate responsibility and the measurement of its performance in this area. Originality/ Value – article presents an own proposal of set of achievements’ measures in the area of the social nature of corporate responsibility
Keywords: corporate social responsibility, social area, performance measurement, stakeholders