Zeszyty naukowe
Autor: Magdalena Janowicz 513
Strony: 513–522
DOI: 10.18276/frfu.2015.77-52
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – prezentacja oraz ocena zmian w zakresie konsolidacji sprawozdań finansowych w świetle projektu zmian ustawy o rachunkowości. Metodologia badania – analiza dokumentów źródłowych, metoda indukcji oraz dedukcji. Wynik – artykuł zawiera zestawienie proponowanych zmian do ustawy o rachunkowości, ich porównanie z obowiązującymi przepisami a także wstępną ocenę ich potencjalnych skutków. Oryginalność/Wartość – wskazane w artykule mankamenty proponowanych zmian mogą stanowić punkt wyjścia dla przyszłych nowelizacji przepisów ustawy o rachunkowości.
Słowa kluczowe: dyrektywa 2013/34/UE; konsolidacja sprawozdań finansowych; projekt zmian ustawy o rachunkowości

CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENT IN THE LIGHT OF THE PROJECT OF AMENDMENTS TO THE POLISH BALANCE SHEET LAW

Abstract:
Purpose – presentation and assessment of changes in the area of consolidation of financial statements in the light of the project of amendments to the Accounting Act. Design/Methodology/Approach – analysis of source documents, inductive and deductive reasoning. Findings – the paper contains the specification of proposed amendments to the Accounting Act, their comparison to the current regulations and the initial assessment of their potential effects. Originality/Value – the weak points of the proposed amendments, presented in the paper, might be used as a basis for further amendments to the Accounting Act.
Keywords: directive 2013/34/EU, consolidation of financial statements, project of amendments to the Accounting Act