Zeszyty naukowe
Autor: Angelika Kaczmarczyk 535
Strony: 535–542
DOI: 10.18276/frfu.2015.77-54
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – próba udzielenia odpowiedzi na pytanie: czy sprawozdanie jednostki mikro w obowiązującym formacie może stanowić rzetelne źródło informacji sprawozdawczych. Metodologia badania – w artykule posłużono się krytyczną analizą aktów prawnych oraz literatury przedmiotu oraz wnioskowaniem przez analogię. Wynik – określenie wpływu zmian legislacyjnych w polskim prawie bilansowym w zakresie sprawozdawczości jednostek mikro na możliwości wykorzystania informacji sprawozdawczej przez odbiorców zewnętrznych i wewnętrznych. Oryginalność/Wartość – w sposób syntetyczny zaprezentowano atrybuty informacji sprawozdawczej jednostek mikro oraz ograniczone możliwości jej wykorzystania na potrzeby zarządzania i oceny jej sytuacji finansowej.
Słowa kluczowe: sprawozdanie finansowe, jednostka mikro

FINANCIAL STATEMENTS AS A SOURCE OF INFORMATION ABOUT MICRO ENTERPRISES

Abstract:
Purpose – attempt to answer the question: whether the financial statements of micro- enterprises can be management tool. Design/Methodology/Approach – critical analysis of legal acts and literature. Findings – determine the impact of legislative changes on the possibility of using the financial statements in the management. Originality/Value – presents the characteristics of businesses reporting information and limited its use.
Keywords: financial reporting, micro enterprises, management