Zeszyty naukowe
Autor: Sławomir Lisek 553
Strony: 553–562
DOI: 10.18276/frfu.2015.77-56
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – ocena jakości informacji dotyczącej społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, pochodzącej z raportów spółek giełdowych i próba kwantyfikacji tych informacji. Metodologia badania – analiza raportów losowo wybranych spółek. Selekcja informacji dotyczących CSR, próba ich kwantyfikacji z wykorzystaniem metody statystycznej. Wynik – propozycja kwantyfikacji informacji związanych z CSR i budowy miernika syntetycznego, który to miernik może być poddany dalszym badaniom. Oryginalność/Wartość – ujęcie informacji tekstowych w formie ilościowej, umożliwiającej budowę rankingu.
Słowa kluczowe: odpowiedzialność przedsiębiorstwa, spółki giełdowe, raport roczny

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE ANNUAL REPORTS OF THE COMPANIES NOTED IN STOCK EXCHANGE

Abstract:
Purpose – obtaining information concerning CSR from the annual reports companies noted on the stock exchange, and attempt to quantify this information. Design/Methodology/Approach – analyse annual reports random choose companies. Selection information concerning CSR. And attempt to quantify them, using statistical method. Findings – construction proposal of the quantify information concerning CSR, and construction synthetic measure of the CSR. Originality/Value – expressing text information in the quantity form, enable construct ranking.
Keywords: corporate social responsibility, companies, stock exchange, annual report