Zeszyty naukowe
Autor: Andrzej Niemiec 563
Strony: 563–572
DOI: 10.18276/frfu.2015.77-57
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – weryfikacja analizy istotności-osiągnięć jako metody do identyfikacji kluczowych miar osiągnięć. Metodologia badania – reprezentatywne badania ankietowe zrealizowane na grupie 300 przedsiębiorstw z całej Polski. Analiza istotności-osiągnięć. Wynik – menedżerowie potrzebują prostych metod do identyfikacji i ewaluacji zestawu kluczowych mierników dokonań. Analiza istotności-osiągnięć może być użyteczną i prostą metodą wzbogacającą praktykę zarządzania dokonaniami w tym względzie, ponieważ dzieli miary na 4 grupy. Każda z miar posiada odrębne znaczenie dla zarządzania dokonaniami. Oryginalność/ Wartość – analiza istotności-osiągnięć, stosowana dotychczas w badaniach marketingowych i na potrzeby tworzenia strategii marketingowych, została zaadoptowana do identyfikacji miar istotnych z punktu widzenia zarządzania. Użyteczność tej analizy zweryfikowano na podstawie badań ankietowych dla polskich przedsiębiorstw.
Słowa kluczowe: kluczowe mierniki dokonań; analiza istotności-osiągnięć; zarządzanie dokonaniami

POSSIBILITY OF APPLICATION OF IMPORTANCE-PERFORMANCE ANALYSIS IN IDENTIFICATION AND EVALUATION OF A SET OF KEY PERFORMANCE INDICATORS

Abstract:
Purpose – validation of importance-performance analysis as the identification method for key performance indicators. Design/Methodology/Approach – representative survey conducted on 300 sample of Polish enterprises. Importance-performance analysis. Findings – managers needs a simple methods for identifications or evaluation of Key Performance Indicators Set. Importance-Performance Analysis (IPA) is useful and simple method that can be implemented in Performance Management (PM) practice, because it divides used measures in 4 groups. Each of the group have different meaning for Performance Management. Originality/Value – Importance-Performance Analysis, used for today in marketing research and for developing market strategy, was adopted to identification key metrics for the management point of view. Usefulness of this analysis was verify in survey analysis of Polish enterprises.
Keywords: key performance indicators; importance-performance analysis; performance management