Zeszyty naukowe
Autor: Piotr Oleksyk 573
Strony: 573–581
DOI: 10.18276/frfu.2015.77-58
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – celem artykułu jest wskazanie najważniejszych metod ograniczania marnotrawstwa w działalności jednostek gospodarczych. Marnotrawstwo jest problemem wieloaspektowym, które w różny sposób jest definiowane. Jego ograniczanie jest podstawą do wzrostu efektywności. Wśród najważniejszych narzędzi pozwalających na wykrycie marnotrawstwa jest szeroko rozumiana sprawozdawczość finansowa oraz właściwie przeprowadzona analiza finansowa. Dobór wskaźników musi zawsze być uzależniony od specyfiki działalności jednostki, gdyż nie jest możliwe ustalenie uniwersalnych mierników wyznaczających marnotrawstwo dla wszystkich badanych jednostek. Metodologia badania – badanie literatury jest punktem wyjścia w niniejszym artykule. Badania te zostały uzupełnione o analizę regulacji prawnych. Następnie wykorzystując wnioskowanie przez analogię oraz wykorzystując metodę dedukcyjną zaproponowane zostaną najważniejsze rozwiązania w zakresie zagrożenia marnotrawstwem w działalności jednostki oraz sposoby jego ograniczania. Wynik – przeprowadzone przez autora badania pozwalają na identyfikację kluczowych czynników związanych z zagrożeniem marnotrawstwem w działalności jednostki oraz wskazanie najważniejszych elementów procedury jego ograniczania. Oryginalność/Wartość – wartością artykułu jest oryginalna propozycja wsparcia decyzji zarządzających jednostką gospodarczą w identyfikacji i ograniczaniu marnotrawstwa wykorzystujące narzędzia sprawozdawczości i analizy finansowej.
Słowa kluczowe: analiza finansowa, marnotrawstwo, ryzyko, sprawozdawczość finansowa

THE ROLE OF ACCOUNTING IN IDENTIFYING OF THE WASTE

Abstract:
Purpose – the purpose of this article is to identify the most important methods of reducing waste in the activities of the business. Waste is a multi-faceted problem, which in many ways is defined. Its limitation is the basis for increased efficiency. The most important elements allowing the detection of waste is financial reporting and financial analysis. Selection of indicators must always be dependent on the specifics of the entity, because it is not possible to establish universal waste defining metrics for all tested individuals. Design/Methodology/Approach – the study of literature is the starting point in this article. These studies are complemented by an analysis of the legal regulations. Then, using reasoning by analogy and by using the deductive method proposed will be the most important solutions for waste elimination in an entity. Findings – Rola rachunkowości w identyfikacji marnotrawstwa 581 conducted by the author of the study allow to identify key factors related to the risk of waste in its operations and identifies key elements of the procedure limiting it. Originality/Value – the value of the article is original decision support system for unit managers to identify and reduce waste using the tools of financial reporting and analysis.
Keywords: financial analysis, waste, risk, financial reporting