Zeszyty naukowe
Autor: Kazimierz Sawicki 583
Strony: 583–593
DOI: 10.18276/frfu.2015.77-59
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – celem artykułu jest przedstawienie zmian w rachunkowości, w szczególności sprawozdań finansowych małych jednostek oraz ukazanie problemów normalizacji tych sprawozdań w warunkach globalizacji gospodarki. Metodologia badania – analiza porównawcza standardów międzynarodowych, dyrektyw UE i ustawy o rachunkowości odnoszących się do małych jednostek, metoda wnioskowania. Wynik – w artykule przedstawiono nowe podejście do sporządzania sprawozdań finansowych małych przedsiębiorstw i innych jednostek. Oryginalność/Wartość – wskazanie i analiza różnic między MSSF dla MŚP, dyrektywami UE i przepisami krajowego prawa bilansowego dotyczących sprawozdań finansowych małych jednostek. Przedstawienie dylematów wyboru i stosowania alternatywnych rozwiązań przez polskie jednostki zaliczane do małych. 
Słowa kluczowe: klasyfikacja jednostek, MSSF dla MŚP, dyrektywa UE 2013/34/UE, sprawozdawczość finansowa małych jednostek

THE MAIN DIRECTIONS OF CHANGES IN FINANCIAL STATEMENTS OF SMALL ENTITIES

Abstract:
Purpose – the purpose of the article is to present changes in accounting, in particular the ones related to financial statements of small entities, as well as to show problems of normalization of these financial statements in conditions of economy globalization. Design/Methodology/Approach – comparative analysis of international standards, UE directives and the Accounting Act in the areas related to small entities, inference method. Findings – the article presents new approaches to preparing financial statements of small enterprises and other entities. Originality/Value – showing and analysis of differences between IFRS for SME, UE directives and national regulations of the balance-sheet law related to small entities. Presentation of dilemmas of the choice and use of alternative solutions for polish entities considered to be small. 
Keywords: entity classification, IFRS for SME, UE directive 2013/34/UE, financial reporting of small entities