Zeszyty naukowe
Autor: Ewa Spigarska 595
Strony: 595–604
DOI: 10.18276/frfu.2015.77-60
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – celem artykułu jest przedstawienie funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej oraz dokonywanych rozliczeń finansowych. Zarządzanie nieruchomościami obejmuje między innymi wykonywanie obowiązków zarządcy nieruchomości oraz prowadzenie rozliczeń finansowych dla tej nieruchomości. Zastosowana pozabilansowa ewidencja kosztów pozwala określić, czy wspólnota jest dobrze zarządzana. Metodologia badania – w artykule zastosowano metodę opisową oraz analizę dostępnych danych, udostępnionych przez wspólnoty mieszkaniowe zarządzane przez autorkę. Wynik – w związku z faktem, że aktualnie obowiązujące przepisy finansowe, nie zawierają formy sprawozdania przedstawianego właścicielom lokali, w artykule zaprezentowano wzór sprawozdania, jaki mogą wykorzystać wspólnoty mieszkaniowe na swoje potrzeby. Wzór ten został opracowany przez autorkę i, jak wskazuje praktyka, jest pozytywnie odbierany przez właścicieli nieposiadających wiedzy z rachunkowości. Oryginalność/Wartość – opracowanie wzoru informacji finansowej, zawierającej podstawowe informacje o kosztach i przychodach utrzymania części wspólnej, z możliwością wykorzystania jego w praktyce.
Słowa kluczowe: wspólnota mieszkaniowa, koszty, zarządzanie, sprawozdanie finansowe

THE SCOPE OF THE FINANCIAL INFORMATION SUBMITTED BY THE BOARD TO THE OWNERS IN HOUSING COMMUNITIES

Abstract:
Purpose – the purpose of this article is to present functioning of the residential community and its financial settlements. Property management includes manager duties and financial settlements for the property. Off-balance sheet cost records allow to determine whether the community is well managed. This paper uses a descriptive method and analysis of data provided by residential communities managed by the author. Design/Methodology/Approach – this paper uses a descriptive method and analysis of data provided by residential communities managed by the author. Findings – due to the fact that the current financial regulations do not contain the form of report submitted to the owners of the premises the article presents a report template that can be used by residential communities. The template was prepared by the author and as practice shows it has been well-received by the owners who do not have accounting knowledge. Originality/Value – establishing a template with financial information containing basic information about expenses and income to maintain common area with its potential use in practice.
Keywords: housing community, costs, management, and financial statement