Zeszyty naukowe
Autor: Monika Truszkowska-Kurstak 605
Strony: 605–614
DOI: 10.18276/frfu.2015.77-61
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – wskazanie na podstawowe problemy związane z jakością sprawozdań finansowych spółdzielni mieszkaniowych, wynikające ze stosowania przepisów ustaw o rachunkowości, o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Prawa spółdzielczego. Metodologia badania – realizację celu pracy oparto na studiach regulacji prawnych i wynikach analiz sprawozdań finansowych wybranych spółdzielni mieszkaniowych. Wynik – na przykładach niektórych kategorii finansowych ujmowanych w sprawozdaniu Autorka dowodzi, że prezentowane dane w niedostatecznym stopniu zaspokajają potrzeby odbiorców zewnętrznych pod względem ich czytelności i wiarygodności. Oryginalność/Wartość – zaproponowana w opracowaniu koncepcja modyfikacji sprawozdania finansowego spółdzielni sprzyja zwiększeniu jego wartości poznawczej, zwłaszcza dla członków spółdzielni jako osób bezpośrednio korzystających z zasobów mieszkaniowych.
Słowa kluczowe: zasada wiernego i rzetelnego obrazu, spółdzielnia mieszkaniowa, sprawozdawczość finansowa

FINANCIAL STATEMENT OF A BUILDING SOCIETY IN THE LIGHT TRUE AND FAIR VIEW RULE – DIRECTIONS OF CHANGES

Abstract:
Purpose – presentation of some problems connected with the quality of financial statements of building societies. Design/Methodology/Approach – analysis of the rules of law and financial statements of chosen building societies. Findings – financial statement of a building society is illegible and unreliable enough for its external readers. Originality/Value – proposal to modify the financial statement of a building society.
Keywords: true and fair view, building society, financial reporting