Zeszyty naukowe
Autor: Izabela Nawrolska 33
Strony: 33–41
DOI: 10.18276/frfu.2015.78-03
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – prezentacja wybranych wyników badań dotyczących pomiaru dokonań z zakresu profilaktyki uzależnień (alkoholizmu). Głównym celem prowadzonych badań było wypracowanie narzędzia ułatwiającego ocenę efektywności i skuteczności działań w tym zakresie uwzględniającego ich specyfikę. Cechą profilaktyki uzależnień, która w największym stopniu przyczynia się do problemów związanych z pomiarem dokonań, jest odroczenie w czasie efektów zdrowotnych możliwych do osiągnięcia w wyniku działań profilaktycznych.
Metodologia badania – przeprowadzona analiza ma charakter analizy ex-post i krytycznej analizy porównawczej. Metodami wykorzystanymi w przeprowadzonych badaniach były: metoda ekspercka, analiza przypadków oraz analiza desk research.
Wynik – w wyniku przeprowadzonych badań stworzony został autorski zestaw mierników umożliwiający monitorowanie realizacji zadań i – co najważniejsze – stanowiącej podstawy do pomiaru społecznej efektywności i skuteczności wydatków publicznych ponoszonych na działania w zakresie profilaktyki uzależnień. Budowa mierników poprzedzona została analizą krytyczną dotychczasowych rozwiązań, analizą dobrych praktyk oraz wskazaniem zasad pomiaru i gromadzenia charakterystycznych dla profilaktyki uzależnień danych długookresowych.
Oryginalność/wartość – artykuł porusza zagadnienia aktualne i istotne w kontekście finansowania profilaktyki uzależnień.
Słowa kluczowe: profilaktyka, pomiar dokonań, skuteczność, efektywność

THE METHODS OF PERFORMANCE MEASUREMENT IN THE SCOPE OF ADDICTION PREVENTION – STUDY REPORT

Abstract:
The article presents the selected research results concerning performance measurement in the scope of addiction prevention (alcoholism). The main aim of the conducted research was to develop a tool facilitating the assessment of efficiency and effectiveness of the measures in this field that also takes into account their specific nature. The characteristic feature of addiction prevention, which contributes significantly to problems related to performance measurement, is deferral of health effects that are possible to achieve as a result of preventive measures. The research conducted led the author to create a set of measures that enable monitoring of the actions and – what is most important – which constitute the basis for the measurement of social efficiency and effectiveness of public expenditure for the actions related to addiction prevention. Development of the appropriate measures was preceded by the critical analysis of existing solutions, the analysis of good practices as well as by the indication of the rules of measurement and, characteristic for addiction prevention, long-term data collection.
Keywords: prevention, performance measurement, effectiveness, efficiency