Zeszyty naukowe
Autor: Piotr Obidziński 43
Strony: 43–52
DOI: 10.18276/frfu.2015.78-04
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – artykuł stanowi wstęp do badań nad długofalowymi konsekwencjami procesów demograficznych i społecznych w obszarze opieki zdrowotnej w Polsce. Celem pracy jest przedstawienie wyzwań stojących przed systemem finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w kontekście nieuchronnych przemian społeczno-demograficznych.
Metodologia badania – w pracy przedstawiono modele służby zdrowia, prognozy demograficzne oraz dane epidemiologiczne.
Wynik – na podstawie efektów użytych metod badawczych sformułowano wyzwania związane z finansowaniem systemu opieki zdrowotnej.
Oryginalność/wartość – oryginalny wkład autora polega na uwzględnieniu w modelowaniu demograficznym czynników epidemilogicznych.
Słowa kluczowe: system opieki zdrowotnej, emerytura, starzenie, epidemiologia

THE IMPACT OF SOCIO-DEMOGRAPHIC FACTORS ON FINANCING OF THE HEALTH CARE SYSTEM IN POLAND IN THE LONG TERM

Abstract:
Goal – The article is an introduction to the study of long-term consequences of demographic and social processes in the area of health care in Poland. The aim of the study is to present the challenges facing the system of financing health care services in the context of the inevitable socio-demographic changes.
Research Methodology – The paper presents models of health, demographic projections, and epidemiological data.
Result – Based on the results of research methods used were formulated challenges of financing the health care system.
Originality/value – The original contribution of the author is to take into account the epidemiological factors in demographic modeling.
Keywords: system of health care, retirement, aging, epidemiology