Zeszyty naukowe
Autor: Tomasz Kufel 123
Strony: 123–131
DOI: 10.18276/frfu.2015.78-10
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – celem artykułu jest zaprezentowanie modyfikacji rachunku zysków i strat w aspekcie realizacji koncepcji „prawdziwego i wiernego obrazu” spółdzielni mieszkaniowych. Metodologia badania – w opracowaniu wykorzystano metodę analizy źródeł i dokumentów, obserwacji oraz metodę dedukcjii indukcji.
Wynik – w opracowaniu wykazuje się konieczność modyfikacji przewidzianego w ustawie o rachunkowości wzoru rachunku zysków i strat na potrzeby spółdzielni mieszkaniowych.
Oryginalność/wartość – w artykule stawia się hipotezę, że rachunek zysków i strat spółdzielni mieszkaniowych musi być zmodyfikowany, aby zachowana została koncepcja true and fair view. Zawiera autorskie propozycje.
Słowa kluczowe: rachunkowość finansowa, rachunek zysków i strat, spółdzielnia mieszkaniowa, wynik finansowy

SPECIFIC CHARACTERISTICS OF PROFIT AND LOSS ACCOUNT IN HOUSING COOPERATIVES

Abstract:
Purpose – The aim of the article is to present the modification of the profit and loss account in the aspect of concept completion based on “true and fair view” of the housing cooperatives.
Design/methodology/approach – The elaboration used the methods such as the analysis of source and documents, observation, as well as the method of deduction and induction.
Findings – The elaboration confirms the importance of modification of the profit and loss account expected by the Accounting Act for purposes of the housing cooperatives.
Originality/value – The hypothesis of the article concluded that the profit and loss account of the housing cooperatives must be modified in order for the “true and fair view” concept to be maintained. Contains author’s propositions.
Keywords: financial account, profit and loss account, housing cooperative, financial result