Zeszyty naukowe
Autor: Maria Tymińska, Michał Tymiński 133
Strony: 133–144
DOI: 10.18276/frfu.2015.78-11
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – propozycja wykorzystania funkcji logistycznej do analizy cyklu życia produktu na rynku. Podjęto próbę oceny rezultatów ekonomicznych, jakich producent może się spodziewać na skutek podjęcia decyzji o wprowadzeniu nowego produktu w zależności od tego, w której fazie cyklu życia aktualnie znajduje się produkt.
Metodologia – do oceny efektywności produktowej przedsięwzięć inwestycyjnych zastosowano studium przypadku na przykładzie specjalistycznego gospodarstwa producenta mięsa drobiowego oraz producenta wyborów mleczarskich. Obie badane firmy prowadzą działalność na terenie województwa łódzkiego.
Oryginalność/wartość – z przeprowadzonych badań wynika, że opłacalność przedsięwzięć inwestycyjnych jest zależna od strategii produktowej przynoszącej producentowi określony wynik finansowy w kolejnych okresach. Elementem rozwijającym strategię produktową jest wprowadzanie innowacji produktowych. Wynik – planowanie przyszłej sprzedaży ma szczególne znaczenie w przypadku wdrażania innowacji produktowych, ponieważ z innowacjami wiąże się większe ryzyko efektu ekonomicznego.
Słowa kluczowe: efektywność produkcji, innowacje produktowe, inwestycje, rachunek ekonomiczny, narzędzia decyzyjne

ECONOMIC DETERMINANTS IN EXPANDING PRODUCTION AND PRODUCER’S INVESTMENT DECISIONS. A CASE STUDY

Abstract:
Purpose – The aim of article is propose using a logistic function for the market life cycle of a product. It presents an attempt at estimating the economic results a producer may achieve by making a decision about placing a new product on the market depending on the stage of product life cycle.
Methodology – In article was used form of case study on a producer of poultry meat and a producer of dairy products for the evaluation of product effectiveness. Both firms running their businesses in the voivodship of Lodz.
Originality/Value – Study carried out has shown that the profitability of investment projects is mainly determined by a product strategy which achieves specific financial result in successive periods. Introduction of product innovations is element which develop product strategy.
Result – The planning of the future volume of sales is particularly important with regard to product innovations, which usually involve a higher risk of economic result.
Keywords: effectiveness of production, product innovations, investments, economic effectiveness, decision-making tools