Zeszyty naukowe
Autor: Stanisław Wieteska 145
Strony: 145–155
DOI: 10.18276/frfu.2015.78-12
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – ocena ryzyka funkcjonowania obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządców nieruchomości w Polsce.
Metodologia badania – w artykule przeanalizowano dostępną literaturę przedmiotu, dane statystyczne, a także obowiązujące wraz z kolejnymi zmianami akty prawne.
Wynik – w artykule wykazano zbyt ogólnikowe podejście ustawodawcy do treści obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej zarządców nieruchomości.
Oryginalność/wartość – artykuł jest jednym z pierwszych, który podejmuje dyskusję na temat funkcjonowania w praktyce powyższego ubezpieczenia w środowisku zarządców nieruchomości, a także ubezpieczeniowym.
Słowa kluczowe: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, zarządca nieruchomości

COMPULSORY CIVIL LIABILITY INSURANCE OF PROPERTY MANAGERS IN POLAND

Abstract:
Objective – The aim of the article is to assess the risk of the operation of compulsory civil liability insurance of property managers in Poland.
Research Methodology – The article analyzes the available literature, statistical data as well as current and subsequent changes in legislation.
Result – The article shows too vague approach of the legislator to the content of compulsory insurance of civil liability of property managers.
Originality/Value – The article is one of the first, which takes the discussion on the functioning in practice of the above insurance among property managers and insurance environment.
Keywords: liability insurance, property manager